Odrzucenie spadku przez małoletniego

odrzucenie spadku przez małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest bardzo ważną i konieczną czynnością, ze względu na skutki braku jej dokonania.

Samo pojęcie odrzucenia spadku oznacza, że po dokonaniu tej czynności jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy nie dożyli otarcia spadku. Jeśli odrzucimy spadek, dziedziczą następni w kolejce spadkobiercy, czyli bardzo często-nasze dzieci. Nasi Klienci często zadają pytania: Jak przeprowadzić odrzucenie spadku w imieniu małoletniego w sądzie? Co to jest zgoda na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego? Czy zgoda na odrzucenie spadku przez małoletniego jest konieczna? Jakie dokumenty potrzebne są do sprawnego przeprowadzenia procedury? Czy potrzebna jest zgoda sądu? Jak ma wyglądać takie wyrażenie zgody? Możliwe jest przywrócenie terminu na zrzeczenie się spadku? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w dalszej części mojego wpisu.

Przyjęcie spadku

W obecnym stanie prawnym, jeżeli nie złożymy żadnego oświadczenia np. o odrzuceniu spadku, czy przyjęciu spadku wprost, to dochodzi do tzw. dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że długi za które odpowiadamy mają ograniczoną wysokość-do wartości aktywów, które weszły w skład spadku np. do wysokości wartości domu.

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji gdy jesteśmy pewni, że w skład spadku wchodzą wyłącznie długi-korzystniej jest spadek odrzucić.

UWAGA!!!! Termin na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o podstawie do dziedziczenia. W praktyce jest to najczęściej 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, jednakże mogą zdarzyć się wyjątki.

Odrzucenie spadku może nastąpić w dwojaki sposób:

  1. odrzucenie spadku u notariusza
  2. odrzucenie spadku w sądzie

Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

Co po odrzuceniu spadku we własnym imieniu? Co z dziećmi?

Po odrzuceniu spadku we własnym imieniu należy zabezpieczyć interes dzieci, które jako następni po nas w kolejce do dziedziczenia, są spadkobiercami.

Małoletnie dzieci nie mogą samodzielnie i we własnym imieniu odrzucić spadku. Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci wymaga  zgody sądu opiekuńczego (wydziału rodzinnego sądu rejonowego). Sąd w takim postępowaniu bada czy odrzucenie spadku w imieniu małoletniego jest zgodne z jego dobrem i interesem.

Po odrzuceniu spadku w naszym imieniu, niezwłocznie należy złożyć do sądu opiekuńczego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego, wniosek o o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Uzasadniając taki wniosek należy wskazać, że dokonaliśmy już odrzucenia spadku w naszym imieniu, a w sam skład spadku wchodzą same długi. Po wyrażeniu przez sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka można złożyć zarówno w sądzie, jak i u notariusza.

 

UWAGA!!!  Spadki, które otworzyły się do 17 października 2015r. Zastosowanie ma poprzedni stan prawny tj. osoby, które nie złożyły żadnego oświadczenia dokonują przyjęcia spadku wprost. Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca przyjmuje spadek bez żadnych ograniczeń, czyli bez ograniczenia długów spadkowych. Nie dotyczy to dzieci i osób ubezwłasnowolnionych, gdyż one dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza.

UWAGA!!! 6-miesięczny termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego liczymy od odrzucenia spadku przez  rodziców, bądź opiekunów prawnych.